جان وودن هیچ وقت سعی نکنید بهتر از کسی باشید؛ سعی کنید بهترین باشید